පටිච්චසමුප්පාදය ඉෂ්ට ප්‍රිය අරමුණ නිසා පටිච්චසමුප්පාදය

ඉෂ්ට ප්‍රිය අරමුණ නිසා පටිච්චසමුප්පාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා