සදහම් දේශනා
නිවන් මග (2230)ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1639)භාවනාව (1341)ලෝක විග්‍රහය (980)පටිච්චසමුප්පාදය (904)දාන කථා (901)අභිධර්මය (663)අකුසල් (585)විපාක (561)නිවනට අදාල කරුනු (532)ත්‍රිවිධ රත්නය (527)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (523)විශ්ව සම්භවය (519)නිවන් මගේ ගැටලු (488)ත්‍රිලක්‍ෂණය (476)උපමාවක් (475)සතර මාර්ග ඵල (474)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (462)පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් (449)සූත්‍ර විග්‍රහ (442)නිවන (404)චිත්තය (392)සෝවාන් ඵලය (379)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (346)කර්මස්ථාන (286)ගාථා විග්‍රහ (278)බුද්ධ විෂය (278)අනිච්ච (273)පූජා (265)පිං (261)චතුරාර්ය සත්‍යය (250)ලෞකික රාමුව (250)විඤ්ඤාණ (250)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (234)හේතු පල (230)පංචස්කන්ධය (228)ධ්‍යාන (228)ශීලය (222)මෛත්‍රී (209)දිව්‍ය ලෝක (208)කර්ම විෂය (193)විදර්ශනාව (191)සතර සතිපට්ඨානය (183)සංඛාර (182)අවිද්‍යාව (179)සිත (175)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (175)දස සංයෝජන ධර්ම (173)නිරුක්ති (167)කර්ම ශක්තිය (166)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (166)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (155)සෝතාපන්න වීම (150)ධර්මය රත්නය (149)කර්ම විපාක තීරණය වීම (149)ධර්ම (143)රූපස්කන්දය (142)අනාපාන සති භාවනාව (142)මරණය (137)ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් (136)සීලය (134)නාම රූප (130)චාරිත්‍ර (127)ලෝභ (124)විනය (118)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (115)රාග සිත (110)ජාති (110)මෙත් සිත (109)භව (106)නොපෙනෙන පාප (106)සෝතාපන්න වන ආකාරය (105)සක්කාය දිට්ඨිය (104)රූප (99)කර්මස්තාන විග්‍රහ (98)ආස්වාදයෝ භයානකයි (98)පිං අනුමෝදනය (96)සුවිසි පට්ඨානය (92)ඛයට්ටේන අනිච්චා (90)ආර්යත්වය (88)සුගතිගාමී වීම (85)සලායතන (83)ශික්ෂා පද (82)අසුභ (81)සමාධි (80)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (79)අස්සාස (78)ඥාන (77)බුද්ධ පූජා (77)බලාපොරොත්තු (76)හේතු ඵල (76)පෙර කළ කර්ම (74)අරිය කාන්ත සීලය (74)භූතයන් (73)වේදනා (68)චිත්ත විදි (66)පෙරේතයන් (65)පංච ඉන්ද්‍රිය (65)පංච නීවරණ (64)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (62)කර්මය (61)භාෂා (60)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (60)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)සංඝ රත්නය (59)චෛතසික (58)උප්පත්ති (58)අනත්ථ (58)භවංග සිත (57)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)උපමා කථාවක් (56)විදර්ශනා කිරීම (56)භාවනා ගැටලු (56)බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ (55)කායානුපස්‌සනාව (55)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (55)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (55)සම්මා දිට්ඨි (55)දාන (54)මහා මංගල සූත්‍රය (53)පිරිත් ඇසීම (51)චිත්ත (51)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (51)ලෝකොත්තර ගමන් මග (51)සතර ආහාර (51)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (50)ඵස්ස (50)දහම් සාකච්ඡා කිරීම (50)අත්දැකීමක් (50)කුසලය (49)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (49)උපාදානය (48)දුක්ඛ (48)බුදුගුණ කථා (48)අසාරත්වය දැකීම (46)පුනරුප්පත්තිය (45)අධයාපනය (45)රාග සිත (44)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (44)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (43)කර්ම කරන ක්‍රම (42)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (42)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (42)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (42)සාංඝික දාන (42)ධාතු අවස්ථාව (42)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)ආයතන හය (41)අවිද්‍යා නිගමන (41)දස අනුස්සති (41)තෘෂ්ණාව (41)සතර සතිපට්ඨානය (41)හේතු ඵල (40)ගති (40)ඕරා වළල්ළ (39)චරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන (39)අප්පමාදෝ අමත පදං (39)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (38)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (38)කාම රාගය (38)ලෝක ස්වාභාවය (38)තෙරුවන් සමවත (37)ධර්මාවබෝධය ලැබීම (37)චුති පටිසන්ධි (37)හරයක් නැති බව වැටහීම (37)නාම ගෝත්‍ර (37)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (36)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය (36)පාරමිතා (36)සතර ආකාර දැකීම (35)යථාර්තය දැකීම (35)ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා (35)දුක ගොඩ නැගීම (35)පෙර සිදුවීමක් (35)චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය (34)රාග ද්වේෂ මෝහ එකතු වීම (34)ආලෝක සංඥාව (34)පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය (34)සුද්ධාෂ්ඨක (34)හේතුවට අනුව ඵලය වේ (33)බෝධිය (33)කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය (33)වේදනානුපස්සනාව (33)බ්‍රහ්ම අත්බව (33)කල්ල සුක්ඛං - කල්ල සුක්ඛ විපාකං (32)ආත්ම දෘෂ්ඨිය (32)අත් බව (32)ධ්‍යාන සමාපත්ති (32)කර්මජ කය (32)ක්‍රම රටාව (32)පංච කාමය (32)බෝධිපූජා (31)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම (31)යෝනිසෝ මනසිකාරය (30)පටිභාන කවි (30)චිත්තජ රුප (30)සෝවාන් ඵල ලාභියා (30)චන්ද රාගයෙන් බැදීම (30)කර්ම විපාකය (30)දානමය පින (30)දහම් ඇස පහළවීම (30)කුසලය (30)ඇස ඇවිල ගත්තේය (30)පුන්‍යානුමෝදනා කර පිංදිම (29)දුක්ඛං භයට්ඨේන (29)හේතු නිරෝධයෙන් ඵල නිරෝධය (29)චුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රය (29)මම මගේ කියා ගැනීම (29)පංචකාම ආස්වදයට මුල්වීම (29)තිලෝකුට්ට සුතය (29)ඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා (29)නිරුක්ති පිළිබඳ (28)රාගක්ෂය ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය වේනම් (28)චන්දරාග නිරෝධය (28)අනන්තර පච්චය (28)මරණානුස්සතිය (28)රාග ද්වේෂ මෝහ කටයුතු අතහැරීම (27)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බලා අසාර බව දැනීම (27)සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම (27)අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි (27)කබලිංකාර ආහාර (27)ප්‍රිය මනාප ආස්වාද (27)චිත්ත ප්‍රසාදය (27)වස්තු රූපය (27)ප්‍රයෝග සම්පත්තිය (27)ප්‍රවෘත්ති පටිච්චසමුප්පාදය (27)කළ්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය (27)මම මගේ දෘෂ්ටිය (27)පිළිකුල් භාවනාව (26)අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය (26)ද්වේෂ සිත (26)කාම ආස්‍රව (26)තන්හාව (26)විවිධාකාර චාරිත්‍ර (26)බොජ්ඣංග ධර්ම වඩන අයුරු (26)පටිසංධිය (26)දස අකුසලය (26)පුඥ්ඥාභිසංඛාර (26)සමාජ සම්මත (25)මනෝ සංඛාර (25)අනත්ථං අසාරකට්ඨෙනංති (25)ආර්ය ගති ලක්ෂණය (25)මස් මාංස (25)ගුප්ත ශාස්ත්‍ර (25)ප්‍රවෘත්ති විපාක (25)ඇස කන නාසය දිව කය මන (25)මානසිකත්වය (25)ත්‍රිජ කාය (25)පස්සද්ධිය (25)

සංයුක්ත තැටි

විවිධ පැති ඔස්සේ පිළිවෙලින් තෝරා ගොනු කරන ලද සදහම් දේශනා

සම්පූර්ණ සංයුක්ත තැටි එකතුව

හෙළ බොදු පියුම

සෑම පුන් පොහෝ දිනකම එළි දකින දහම් සංග්‍රහය

හෙළ බොදු පියුම කියවන්න

මෙත් ගලනා පිං බිම්

අභයරතනාලංකාර හිමියන් වැඩ සිටි විහාරයන්

විහාරයන්

දම් සභා ගුවන් හඬ

සදහම් දෙසුම් අන්තර්ජාල ගුවන් විදුලි නාලිකාවකින්

දම් සභා ගුවන් හඬ අසන්න

සසම්භාවී දෙසුමක්

සසම්භාවී ලෙස තෝරාගැනුණු දේශනාවක් අසන්න

සුදුසු දේශනාවක් අහඹු සේ තේරී ලැබේවා යන අදිටනින් පහත බොත්තම ඔබන්න. තෝරා දෙන්න
වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි
lotus