සදහම් දේශනා
නිවන් මග (2267)ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1659)භාවනාව (1364)ලෝක විග්‍රහය (974)පටිච්චසමුප්පාදය (916)දාන කථා (910)අභිධර්මය (677)අකුසල් (597)විපාක (562)නිවනට අදාල කරුනු (544)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (537)ත්‍රිවිධ රත්නය (528)විශ්ව සම්භවය (522)නිවන් මගේ ගැටලු (495)සතර මාර්ග ඵල (487)ත්‍රිලක්‍ෂණය (483)උපමාවක් (474)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (464)පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් (454)සූත්‍ර විග්‍රහ (444)නිවන (408)චිත්තය (405)සෝවාන් ඵලය (388)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (348)කර්මස්ථාන (295)අනිච්ච (278)ගාථා විග්‍රහ (278)බුද්ධ විෂය (277)පූජා (266)පිං (264)ලෞකික රාමුව (258)චතුරාර්ය සත්‍යය (254)විඤ්ඤාණ (253)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (235)පංචස්කන්ධය (233)හේතු පල (233)ධ්‍යාන (229)ශීලය (223)මෛත්‍රී (212)දිව්‍ය ලෝක (211)විදර්ශනාව (195)කර්ම විෂය (194)සතර සතිපට්ඨානය (191)සංඛාර (184)අවිද්‍යාව (183)සිත (180)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (177)දස සංයෝජන ධර්ම (177)කර්ම ශක්තිය (167)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (167)නිරුක්ති (166)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (158)සෝතාපන්න වීම (153)කර්ම විපාක තීරණය වීම (150)ධර්මය රත්නය (149)අනාපාන සති භාවනාව (146)ධර්ම (144)රූපස්කන්දය (144)මරණය (138)ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් (137)සීලය (136)නාම රූප (132)චාරිත්‍ර (129)ලෝභ (126)විනය (119)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (118)ජාති (111)මෙත් සිත (111)රාග සිත (110)සෝතාපන්න වන ආකාරය (108)භව (108)නොපෙනෙන පාප (107)සක්කාය දිට්ඨිය (104)රූප (102)කර්මස්තාන විග්‍රහ (99)ආස්වාදයෝ භයානකයි (98)පිං අනුමෝදනය (97)සුවිසි පට්ඨානය (93)ඛයට්ටේන අනිච්චා (91)ආර්යත්වය (89)සුගතිගාමී වීම (86)සලායතන (83)ශික්ෂා පද (82)අසුභ (81)සමාධි (81)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (79)අස්සාස (78)ඥාන (77)බුද්ධ පූජා (77)බලාපොරොත්තු (76)හේතු ඵල (76)අරිය කාන්ත සීලය (75)පෙර කළ කර්ම (74)චිත්ත විදි (74)භූතයන් (74)වේදනා (68)පංච ඉන්ද්‍රිය (66)පෙරේතයන් (65)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (64)පංච නීවරණ (64)කර්මය (61)භාෂා (61)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (60)සංඝ රත්නය (60)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)අනත්ථ (59)උප්පත්ති (59)භාවනා ගැටලු (59)චෛතසික (58)භවංග සිත (58)කායානුපස්‌සනාව (58)විදර්ශනා කිරීම (58)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (56)චිත්ත (56)බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ (56)උපමා කථාවක් (56)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (55)සම්මා දිට්ඨි (55)දාන (54)ලෝකොත්තර ගමන් මග (53)මහා මංගල සූත්‍රය (53)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (52)සතර ආහාර (52)කුසලය (51)පිරිත් ඇසීම (51)ඵස්ස (50)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (50)දහම් සාකච්ඡා කිරීම (50)අත්දැකීමක් (50)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (50)උපාදානය (49)දුක්ඛ (49)බුදුගුණ කථා (48)පුනරුප්පත්තිය (47)අසාරත්වය දැකීම (47)රාග සිත (45)අධයාපනය (45)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (44)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (44)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (43)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (43)දස අනුස්සති (43)කර්ම කරන ක්‍රම (42)ආයතන හය (42)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (42)අවිද්‍යා නිගමන (42)සාංඝික දාන (42)ධාතු අවස්ථාව (42)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)තෘෂ්ණාව (41)සතර සතිපට්ඨානය (41)කාම රාගය (41)හේතු ඵල (40)චුති පටිසන්ධි (40)ගති (40)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (40)ඕරා වළල්ළ (40)චරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන (39)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (39)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (39)ලෝක ස්වාභාවය (39)අප්පමාදෝ අමත පදං (39)ධර්මාවබෝධය ලැබීම (38)නාම ගෝත්‍ර (38)පාරමිතා (38)තෙරුවන් සමවත (37)හරයක් නැති බව වැටහීම (37)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය (36)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)යථාර්තය දැකීම (35)දුක ගොඩ නැගීම (35)සතර ආකාර දැකීම (35)බ්‍රහ්ම අත්බව (35)පෙර සිදුවීමක් (35)චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය (34)රාග ද්වේෂ මෝහ එකතු වීම (34)කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය (34)ආලෝක සංඥාව (34)ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා (34)සුද්ධාෂ්ඨක (34)පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය (34)ක්‍රම රටාව (34)බෝධිය (33)හේතුවට අනුව ඵලය වේ (33)අත් බව (33)කර්මජ කය (33)වේදනානුපස්සනාව (33)ආත්ම දෘෂ්ඨිය (32)කල්ල සුක්ඛං - කල්ල සුක්ඛ විපාකං (32)චන්ද රාගයෙන් බැදීම (32)ධ්‍යාන සමාපත්ති (32)කුසලය (32)පංච කාමය (32)බෝධිපූජා (31)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම (31)චිත්තජ රුප (31)සෝවාන් ඵල ලාභියා (30)දහම් ඇස පහළවීම (30)ඇස ඇවිල ගත්තේය (30)චන්දරාග නිරෝධය (30)දානමය පින (30)යෝනිසෝ මනසිකාරය (30)පටිභාන කවි (30)හේතු නිරෝධයෙන් ඵල නිරෝධය (29)චුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රය (29)ඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා (29)පුන්‍යානුමෝදනා කර පිංදිම (29)තිලෝකුට්ට සුතය (29)මම මගේ කියා ගැනීම (29)කර්ම විපාකය (29)පංචකාම ආස්වදයට මුල්වීම (29)දුක්ඛං භයට්ඨේන (29)අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි (29)බොජ්ඣංග ධර්ම වඩන අයුරු (28)කාම ආස්‍රව (28)කබලිංකාර ආහාර (28)වස්තු රූපය (28)නිරුක්ති පිළිබඳ (28)ප්‍රවෘත්ති පටිච්චසමුප්පාදය (28)අනන්තර පච්චය (28)මරණානුස්සතිය (28)රාගක්ෂය ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය වේනම් (28)සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම (28)තන්හාව (27)රාග ද්වේෂ මෝහ කටයුතු අතහැරීම (27)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බලා අසාර බව දැනීම (27)ප්‍රයෝග සම්පත්තිය (27)මම මගේ දෘෂ්ටිය (27)ප්‍රිය මනාප ආස්වාද (27)චිත්ත ප්‍රසාදය (27)කළ්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය (27)ආර්ය ගති ලක්ෂණය (27)පටිසංධිය (26)ද්වේෂ සිත (26)විවිධාකාර චාරිත්‍ර (26)දස අකුසලය (26)පුඥ්ඥාභිසංඛාර (26)අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය (26)සමාජ සම්මත (26)පිළිකුල් භාවනාව (26)ආදීනව දැක අතහැරීම (25)ප්‍රවෘත්ති විපාක (25)මහා ආර්යා (25)මස් මාංස (25)මානසිකත්වය (25)ත්‍රිජ කාය (25)ගුප්ත ශාස්ත්‍ර (25)දේව සංඛාර (25)ඇස කන නාසය දිව කය මන (25)

සංයුක්ත තැටි

විවිධ පැති ඔස්සේ පිළිවෙලින් තෝරා ගොනු කරන ලද සදහම් දේශනා

සම්පූර්ණ සංයුක්ත තැටි එකතුව

හෙළ බොදු පියුම

සෑම පුන් පොහෝ දිනකම එළි දකින දහම් සංග්‍රහය

හෙළ බොදු පියුම කියවන්න

මෙත් ගලනා පිං බිම්

අභයරතනාලංකාර හිමියන් වැඩ සිටි විහාරයන්

විහාරයන්

දම් සභා ගුවන් හඬ

සදහම් දෙසුම් අන්තර්ජාල ගුවන් විදුලි නාලිකාවකින්

දම් සභා ගුවන් හඬ අසන්න

සසම්භාවී දෙසුමක්

සසම්භාවී ලෙස තෝරාගැනුණු දේශනාවක් අසන්න

සුදුසු දේශනාවක් අහඹු සේ තේරී ලැබේවා යන අදිටනින් පහත බොත්තම ඔබන්න. තෝරා දෙන්න
අති පූජ්‍ය වහරක අභයරතනාලංකාර මහ තෙරුන්
නිබ්බානං