සදහම් දේශනා
නිවන් මග (2230)ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් (1639)භාවනාව (1341)ලෝක විග්‍රහය (975)පටිච්චසමුප්පාදය (904)දාන කථා (901)අභිධර්මය (664)අකුසල් (585)විපාක (561)නිවනට අදාල කරුනු (533)ත්‍රිවිධ රත්නය (527)සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම (523)විශ්ව සම්භවය (519)නිවන් මගේ ගැටලු (488)සතර මාර්ග ඵල (476)ත්‍රිලක්‍ෂණය (476)උපමාවක් (475)පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් (462)පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් (449)සූත්‍ර විග්‍රහ (442)නිවන (404)චිත්තය (393)සෝවාන් ඵලය (381)දස පුණ්‍ය ක්‍රියා (346)කර්මස්ථාන (286)බුද්ධ විෂය (278)ගාථා විග්‍රහ (278)අනිච්ච (273)පූජා (265)පිං (261)ලෞකික රාමුව (250)විඤ්ඤාණ (250)චතුරාර්ය සත්‍යය (250)ශිල්ප ශාස්ත්‍ර (234)හේතු පල (230)ධ්‍යාන (228)පංචස්කන්ධය (228)ශීලය (222)මෛත්‍රී (209)දිව්‍ය ලෝක (208)කර්ම විෂය (193)විදර්ශනාව (191)සතර සතිපට්ඨානය (183)සංඛාර (182)අවිද්‍යාව (179)දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය (175)සිත (175)දස සංයෝජන ධර්ම (173)නිරුක්ති (167)කර්ම ශක්තිය (166)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (166)ඕරම්භාගීය සංයෝජන (155)සෝතාපන්න වීම (150)ධර්මය රත්නය (149)කර්ම විපාක තීරණය වීම (149)ධර්ම (143)අනාපාන සති භාවනාව (142)රූපස්කන්දය (142)මරණය (137)ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් (136)සීලය (134)නාම රූප (130)චාරිත්‍ර (127)ලෝභ (124)විනය (118)ඉන්ද්‍රිය භාවනාව (116)රාග සිත (110)ජාති (110)මෙත් සිත (109)නොපෙනෙන පාප (106)සෝතාපන්න වන ආකාරය (106)භව (106)සක්කාය දිට්ඨිය (104)කර්මස්තාන විග්‍රහ (99)රූප (99)ආස්වාදයෝ භයානකයි (98)පිං අනුමෝදනය (96)සුවිසි පට්ඨානය (92)ඛයට්ටේන අනිච්චා (90)ආර්යත්වය (88)සුගතිගාමී වීම (86)සලායතන (83)ශික්ෂා පද (82)අසුභ (81)සමාධි (81)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම (79)අස්සාස (78)බුද්ධ පූජා (77)ඥාන (77)බලාපොරොත්තු (76)හේතු ඵල (76)පෙර කළ කර්ම (74)අරිය කාන්ත සීලය (74)භූතයන් (73)වේදනා (68)චිත්ත විදි (66)පෙරේතයන් (65)පංච ඉන්ද්‍රිය (65)පංච නීවරණ (64)සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම (62)කර්මය (61)භාෂා (60)සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා සිල් පදය (60)සංඝ රත්නය (59)රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ (59)චෛතසික (58)අනත්ථ (58)උප්පත්ති (58)අත්හැරී නොඇලී මිදියෑම (57)භවංග සිත (57)විදර්ශනා කිරීම (56)උපමා කථාවක් (56)භාවනා ගැටලු (56)සම්මා දිට්ඨි (55)අට්ඨීයති හරායති ඡිගුච්ඡති (55)අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා (55)බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ (55)කායානුපස්‌සනාව (55)දාන (54)මහා මංගල සූත්‍රය (53)ධම්‌මානුපස්‌සනාව (51)පිරිත් ඇසීම (51)සතර ආහාර (51)ලෝකොත්තර ගමන් මග (51)චිත්ත (51)අත්දැකීමක් (50)ඵස්ස (50)චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවිම (50)දහම් සාකච්ඡා කිරීම (50)කුසලය (49)පිරිත් සජ්ජායනා කිරීම (49)බුදුගුණ කථා (48)උපාදානය (48)දුක්ඛ (48)අසාරත්වය දැකීම (46)පුනරුප්පත්තිය (45)අධයාපනය (45)ඡන්දරාගය දුරු කිරීම (44)රාග සිත (44)ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (43)පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු (42)ආර්ය මෛත්‍රි භාවනාව (42)ඉන්ද්‍රිය නානත්වය (42)ධාතු අවස්ථාව (42)සාංඝික දාන (42)කර්ම කරන ක්‍රම (42)දස අනුස්සති (41)අවිද්‍යා නිගමන (41)තෘෂ්ණාව (41)හේතුවට ලැබෙන ඵල (41)සතර සතිපට්ඨානය (41)ආයතන හය (41)ගති (40)හේතු ඵල (40)ඕරා වළල්ළ (39)චරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන (39)අප්පමාදෝ අමත පදං (39)දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය (38)ආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම (38)කාම රාගය (38)ලෝක ස්වාභාවය (38)හරයක් නැති බව වැටහීම (37)තෙරුවන් සමවත (37)නාම ගෝත්‍ර (37)ධර්මාවබෝධය ලැබීම (37)චුති පටිසන්ධි (37)චිත්‌තානුපස්‌සනාව (36)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය (36)පාරමිතා (36)චතුරාර්ය සත්‍ය දැකීම (36)සතර ආකාර දැකීම (35)යථාර්තය දැකීම (35)ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා (35)දුක ගොඩ නැගීම (35)පෙර සිදුවීමක් (35)සුද්ධාෂ්ඨක (34)පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය (34)ආලෝක සංඥාව (34)චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය (34)රාග ද්වේෂ මෝහ එකතු වීම (34)කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය (33)වේදනානුපස්සනාව (33)බෝධිය (33)බ්‍රහ්ම අත්බව (33)හේතුවට අනුව ඵලය වේ (33)ආත්ම දෘෂ්ඨිය (32)ධ්‍යාන සමාපත්ති (32)පංච කාමය (32)ක්‍රම රටාව (32)කල්ල සුක්ඛං - කල්ල සුක්ඛ විපාකං (32)කර්මජ කය (32)අත් බව (32)ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම (31)බෝධිපූජා (31)පටිභාන කවි (30)චිත්තජ රුප (30)සෝවාන් ඵල ලාභියා (30)කර්ම විපාකය (30)දානමය පින (30)කුසලය (30)දහම් ඇස පහළවීම (30)ඇස ඇවිල ගත්තේය (30)චන්ද රාගයෙන් බැදීම (30)යෝනිසෝ මනසිකාරය (30)හේතු නිරෝධයෙන් ඵල නිරෝධය (29)චුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රය (29)මම මගේ කියා ගැනීම (29)පංචකාම ආස්වදයට මුල්වීම (29)තිලෝකුට්ට සුතය (29)ඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා (29)පුන්‍යානුමෝදනා කර පිංදිම (29)දුක්ඛං භයට්ඨේන (29)නිරුක්ති පිළිබඳ (28)චන්දරාග නිරෝධය (28)අනන්තර පච්චය (28)මරණානුස්සතිය (28)රාගක්ෂය ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය වේනම් (28)අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි (27)කළ්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය (27)ප්‍රිය මනාප ආස්වාද (27)චිත්ත ප්‍රසාදය (27)වස්තු රූපය (27)ප්‍රවෘත්ති පටිච්චසමුප්පාදය (27)ප්‍රයෝග සම්පත්තිය (27)මම මගේ දෘෂ්ටිය (27)කබලිංකාර ආහාර (27)රාග ද්වේෂ මෝහ කටයුතු අතහැරීම (27)අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බලා අසාර බව දැනීම (27)සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම (27)පටිසංධිය (26)බොජ්ඣංග ධර්ම වඩන අයුරු (26)පුඥ්ඥාභිසංඛාර (26)ද්වේෂ සිත (26)කාම ආස්‍රව (26)තන්හාව (26)විවිධාකාර චාරිත්‍ර (26)දස අකුසලය (26)පිළිකුල් භාවනාව (26)අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය (26)අනත්ථං අසාරකට්ඨෙනංති (25)ආර්ය ගති ලක්ෂණය (25)ගුප්ත ශාස්ත්‍ර (25)පස්සද්ධිය (25)ප්‍රවෘත්ති විපාක (25)දේව ධර්මය (25)ඇස කන නාසය දිව කය මන (25)මානසිකත්වය (25)ත්‍රිජ කාය (25)දේව සංඛාර (25)ආදීනව දැක අතහැරීම (25)

සංයුක්ත තැටි

විවිධ පැති ඔස්සේ පිළිවෙලින් තෝරා ගොනු කරන ලද සදහම් දේශනා

සම්පූර්ණ සංයුක්ත තැටි එකතුව

හෙළ බොදු පියුම

සෑම පුන් පොහෝ දිනකම එළි දකින දහම් සංග්‍රහය

හෙළ බොදු පියුම කියවන්න

මෙත් ගලනා පිං බිම්

අභයරතනාලංකාර හිමියන් වැඩ සිටි විහාරයන්

විහාරයන්

දම් සභා ගුවන් හඬ

සදහම් දෙසුම් අන්තර්ජාල ගුවන් විදුලි නාලිකාවකින්

දම් සභා ගුවන් හඬ අසන්න

සසම්භාවී දෙසුමක්

සසම්භාවී ලෙස තෝරාගැනුණු දේශනාවක් අසන්න

සුදුසු දේශනාවක් අහඹු සේ තේරී ලැබේවා යන අදිටනින් පහත බොත්තම ඔබන්න. තෝරා දෙන්න
වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි
lotus