නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය 34

චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close