නිවන් මගනිවන ආර්ය විනයේ සුවය

ආර්ය විනයේ සුවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා