නිවන් මගනිවන නිවනේ ශාන්තිය

නිවනේ ශාන්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close