අභිධර්මයචිත්තයසිත නිදි සුවය

නිදි සුවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close