අභිධර්මයචිත්තයසිත භවංග චිත්තයේ අවස්ථා තුන

භවංග චිත්තයේ අවස්ථා තුන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close