අභිධර්මයචිත්තයසිත වීථි සිත

වීථි සිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close