අභිධර්මයචිත්තයසිත කර්මජ ක්‍රියාවලිය පාලනය වීම

කර්මජ ක්‍රියාවලිය පාලනය වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close