අභිධර්මයචිත්තයසිත භවය තුල නිරන්තරයෙන් පවතින මානසිකත්වය

භවය තුල නිරන්තරයෙන් පවතින මානසිකත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close