අභිධර්මයචිත්තයසිත පංචද්වාර සිත්

පංචද්වාර සිත් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close