අභිධර්මයචිත්තයසිත ද්වාර මුත්ත සිත

ද්වාර මුත්ත සිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close