නිවන් මග බුද්ධඝෝෂ හිමි

බුද්ධඝෝෂ හිමි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා