භාවනාවමෛත්‍රී අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ අවංක වැඩ

අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ අවංක වැඩ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close