භාවනාවමෛත්‍රී නිවනට උපනිශ්‍රය වනවාද

නිවනට උපනිශ්‍රය වනවාද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close