භාවනාවමෛත්‍රී සතිය චෛතසිතය පිං සිත්වල පමණක් යෙදේ

සතිය චෛතසිතය පිං සිත්වල පමණක් යෙදේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close