ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ශබ්දය මගින් (මව්පිය)

ශබ්දය මගින් (මව්පිය) යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා