ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් මාතා පිතරෝච සන්නිපාතා

මාතා පිතරෝච සන්නිපාතා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා