ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් අවිද්‍යා පච්චයා පුන්‍යාභිසංඛාරා

අවිද්‍යා පච්චයා පුන්‍යාභිසංඛාරා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා