නිවනට අදාල කරුනු සන්නති ඇමති

සන්නති ඇමති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා