ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් සර්ප මාංස (අහි මාංස)

සර්ප මාංස (අහි මාංස) යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා