ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ඇත් (අලි) මාංස

ඇත් (අලි) මාංස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා