නිවනට අදාල කරුනු රුවන්වැලී මහා සෑය

රුවන්වැලී මහා සෑය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා