ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ඒ ලෝකයෙන් සතුටුවීම

ඒ ලෝකයෙන් සතුටුවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close