ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ඒ ගුරුහරුකම් ගැනීම

ඒ ගුරුහරුකම් ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා