ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ඒ ලෝකයේ පරිහරනය

ඒ ලෝකයේ පරිහරනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා