ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් අනුන්ගේ ආධාරය සෙවීම

අනුන්ගේ ආධාරය සෙවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා