ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් කැමැත්ත ඉටුනොවීම

කැමැත්ත ඉටුනොවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා