ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ක්‍රියාකාරීත්වය දීනවීම

ක්‍රියාකාරීත්වය දීනවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා