ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් මව්පිය උරුමය ලැබීම

මව්පිය උරුමය ලැබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා