ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ගැබ් ගන්නා ක්‍රම

ගැබ් ගන්නා ක්‍රම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා