පටිච්චසමුප්පාදය ප්‍රත්‍ය පටිච්ච සමුප්පාදය

ප්‍රත්‍ය පටිච්ච සමුප්පාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා