අභිධර්මය කර්ම නියමය

කර්ම නියමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close