නිවන් මගනිවන නිරෝධයේ සුවය

නිරෝධයේ සුවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close