නිවන් මග කාම ,ව්‍යාපාද විහිංසා සංකල්පනා

කාම ,ව්‍යාපාද විහිංසා සංකල්පනා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close