අභිධර්මයචෛතසික ප්‍රඥා චෛතසික

ප්‍රඥා චෛතසික යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close