පටිච්චසමුප්පාදය උපාදානය 50

උපාදානය යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close