ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් චක්‍රවර්ති රජ

චක්‍රවර්ති රජ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා