ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් මනෝ ලෝක සහ භෞතික ලෝක

මනෝ ලෝක සහ භෞතික ලෝක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close