නිවන් මග තුම්මේහි කිච්චං ආතප්පං

තුම්මේහි කිච්චං ආතප්පං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close