දාන කථාදානසාංඝික දාන අත්තරා පරිනිබ්භායි උත්තමයන්ට දානය

අත්තරා පරිනිබ්භායි උත්තමයන්ට දානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close