ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් බුද්ධි ගෝචර වීම

බුද්ධි ගෝචර වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා