නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය අසහනය (හේතුව, නිරෝධය, නිරෝධ මාර්ගය)

අසහනය (හේතුව, නිරෝධය, නිරෝධ මාර්ගය) යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close