දිව්‍ය ලෝකදේව සංඛාර මහේශාක්‍ය දේවතාවෝ

මහේශාක්‍ය දේවතාවෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා