ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් බලු මස්, සර්ප මස්

බලු මස්, සර්ප මස් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා