ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් දස දිසා නමස්කාරය

දස දිසා නමස්කාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා