පටිච්චසමුප්පාදය හාමත් බලු පටිච්ච සමුප්පාදය

හාමත් බලු පටිච්ච සමුප්පාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා