නිවනට අදාල කරුනු කාය සුචරිතය

කාය සුචරිතය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා