නිවනට අදාල කරුනු කය සහ ශරීරය

කය සහ ශරීරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close