නිවන් මග නිවන මුල් කර මෙත් වැඩීම

නිවන මුල් කර මෙත් වැඩීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close